Jesteś tutaj

Bezzwrotne dotacje dla rzemieślników

Kategoria: 
W mediach

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca przyjmuje wnioski na dotacje dla rzemieślników ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO, które dotyczą wsparcia innowacyjności produktowej i procesowej w zakresie: - unowocześnienie, zmiana rozwiązań produkcyjnych i procesowych oraz sposobu świadczenia usług w rzemiośle.

RODZAJ PROJEKTÓW PODLEGAJĄCYCH DOFINANSOWANIU:
- W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty inwestycyjne w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne dotyczące wdrożenia innowacji produktowej i procesowej MŚP stosowanych w rzemiośle. Zakres projektu musi być powiązany z dziedziną rzemiosła, której dotyczy świadectwo kwalifikacji zawodowej aplikującego Wnioskodawcy (rzemieślnika).

Dofinansowanie może otrzymać wyłącznie projekt, który przyczyni się do powstania innowacji produktowej lub innowacji procesowej. Taka innowacja oznacza wprowadzenie na rynek przez danego rzemieślnika, przedsiębiorstwo - nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług. Innowacja procesowa oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy.

RODZAJ BENEFICJENTÓW:
- O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy- rzemieślnicy. Wsparcie udzielane będzie - osobom prowadzącym działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), - w tym wspólnikom spółki cywilnej oraz dodatkowo spełniające kryteria zawarte w Załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014 - uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym.
Osoby te muszą być jednocześnie rzemieślnikami - zgodnie z USTAWĄ z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle.

W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Przy określeniu wielkości przedsiębiorstwa należy wziąć pod uwagę także przedsiębiorstwa partnerskie oraz powiązane.

Zadanie prowadzi Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z nast. POZIOMEM DOFINANSOWANIA: - Maksymalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN. Poziom dofinansowania dla beneficjentów do 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

TERMINY:
Wnioski przyjmowane są od października - do grudnia 2017 r w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław.

Więcej informacji: http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-nabor...
Oprac. J.S.